โปรดคลิกเลือกแบบฟอร์ม

  แบบสำรวจจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการติดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน
  แบบบันทึกการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ / ห้องพิเศษอื่นๆ 
   
  แบบลงทะเบียน ขอใช้บัญชีไอทีโรงเรียน (Domain Account) สำหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน 
  ดูซิว่า ใครลงทะเบียน ขอใช้บัญชีไอทีโรงเรียน (Domain Account)  
   
  แบบลงทะเบียน ขอใช้บัญชี Google for Education (yourname@ess.ac.th) : GfE / G Suite 
  ดูซิว่าใคร ลงทะเบียน ขอใช้บัญชี Google for Education : GfE / G Suite
   
  ลงทะเบียนหนังสือยืมเรียนฯ